Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje lokalu do wynajęcia

Materiał informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje lokalu do wynajęcia na potrzeby biurowe jednostki terenowej ARiMR w powiecie puckim

Warunki ogólne:

 1. Lokalizacja: na terenie miasta Puck lub maksymalnie do ok. 10 km poza granicami administracyjnymi miasta;

 2. Powierzchnia minimalna (netto) lokalu – 275 m2, w tym: 5-7 pokoi biurowych, punkt obsługi klientów, serwerownia, pomieszczenie socjalne, składnica akt , podręczny magazyn dokumentów oraz magazynek podręczny.

  Do ww. powierzchni nie wlicza się metrażu niezbędnego na komunikację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz toalet.

  Pomieszczenia na lokalizację składnicy akt oraz podręcznego magazynu dokumentów (ok. 65 m2) – oba ze stropem o nośności ok. 1500 kG/1m2 i preferowanej wysokości ok. 290 cm.

 3. Zapewnienie 4-5 miejsc parkingowych z kontrolą dostępu, opisanych do użytku ARiMR, w obrębie oferowanej nieruchomości oraz wskazanie w bezpośredniej bliskości oferowanego lokalu min. 7 miejsc parkingowych ogólnodostępnych .

 4. Wynajem od 1 lutego 2022 - umowa na 10 lat, z rocznym okresem wypowiedzenia oraz możliwością dalszego jej przedłużania.

 5. Dostosowanie lokalu do standardów biurowych Agencji – wg. dokumentu: Standaryzacja Jednostek Terenowych (JT) ARiMR (edycja z maja 2018 roku) dostępnego w siedzibie Biura Powiatowego w Pucku.

 6. Dostosowanie lokalu do wymogów wynikających z wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa ARiMR – wg. Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt w ARiMR (Zarz. Prezesa ARiMR Nr 61/2015) oraz Regulaminu bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (Zarz. Prezesa ARiMR Nr 78/2019 – Zał. Nr 6) dostępnych (do wglądu) w siedzibie Biura Powiatowego w Pucku.

 7. Lokalizacja budynku / lokalu musi umożliwiać pełen dostęp do sieci telekomunikacyjnej (możliwość podłączenia operatora T-Mobile).

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2021r. o godz. 15:00.

Oferty proszę składać osobiście lub za pomocą poczty i/lub kuriera, w zamkniętych kopertach/paczkach zaadresowanych na sekretariat Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (liczy się data i godz. wpływu do ARiMR), oznaczonych czytelnie danymi teleadresowymi Oferenta lub jego pieczątką firmową, opisanych: „Oferta na lokal dla BP Puck” oraz „Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone (odesłane) nadawcom bez ich otwierania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie dotyczącego wyboru nowej lokalizacji JT bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Wraz z ofertą złożone powinny zostać:

 1. Kopie dokumentów potwierdzające własność nieruchomości lub prawo do dysponowania nieruchomością (dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) łącznie z dokumentacją techniczną oferowanego budynku / lokalu w zakresie oferowanych powierzchni i miejsc parkingowych.
 2. Wstępną aranżację proponowanej pod najem powierzchni uwzględniającą zapewnienie 18 stanowisk pracy z zachowaniem zasad określonych w Standaryzacja Jednostek Terenowych ARiMR.
 3. Oświadczenie woli Oferenta dot. podpisania wieloletniej (10 lat) umowy najmu z preferowanym rocznym okresem wypowiedzenia oraz możliwością jej przedłużenia na kolejne 10 lat.
 4. Oświadczenie woli w zakresie przystosowania na własny koszt (100% pełnych kosztów) nieruchomości do standardów i wymagań ARiMR oraz poniesienia pełnych kosztów w zakresie dostawy i montażu: 2 zestawów regałów przesuwnych (do składnicy akt oraz do magazynu podręcznego dokumentów), urządzeń instalacji teleinformatycznego łącza radioliniowego lub kablowego (w porozumieniu ze wskazanym przez ARiMR operatorem), sieci LAN (ilość PEL uzgodniona z ARiMR po dostosowaniu układu sieci zależnym od aranżacji oferowanej powierzchni biurowej), zabudowy meblowej dwóch pomieszczeń: POK, oraz kuchni (wg uzgodnionej z ARiMR aranżacji uzależnionej od oferowanych powierzchni), przeniesienia systemu klimatyzacyjnego (8 zestawów urządzeń klimatyzacyjnych), wyposażenie pozostałych pomieszczeń w system klimatyzacji oraz elementów informacji wizualnej (natynkowe tablice informacyjne, elewacja budynku – szt. 2) ze starej siedziby BP do nowej (oferowanej), a także oświadczenie dot. realizacji prac remontowych w zakresie cyklicznego (co pięć lat) malowania ścian i sufitów oraz wymiany wykładziny podłogowej w obrębie zaoferowanego lokalu.
 5. Oświadczenie o realizacji przez Oferenta na własny koszt przeprowadzki mebli, urządzeń i sprzętu oraz dokumentacji ze starej siedziby biura ARiMR do nowej w terminie uzgodnionym z ARiMR, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informacji, w tym przemieszczania dokumentacji, obowiązujących w ARiMR – do zapoznania się (do wglądu) w siedzibie Biura Powiatowego w Pucku.
 6. Oświadczenie określające wysokość czynszu oraz sposobu rozliczania kosztów eksploatacyjnych i mediów uwzględniające wszelkie koszty poniesione przez Oferenta na dostosowanie oferowanego lokalu do potrzeb ARiMR.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wskazanymi przez ARiMR jako niezbędnymi do prawidłowego przygotowania oferty najmu – do podpisania w obecności Kierownika BP w Pucku podczas zapoznawania się z nimi w siedzibie BP w Pucku.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać lokal, są dostępne do wglądu / zapoznania się pod wskazanymi niżej adresami.

Kontakt:

 1. Biuro Powiatowe ARiMR w Pucku, 84-100 Puck, ul. Kolejowa 7 tel. (58) 675 13 52- w godz.: 8:00-15:00;
 2. Pomorski Oddział Regionalny ARiMR, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, tel. (0-58) 668 65 24 - w godz.: 9:00-15:00; adres e-mail (zadawanie pytań, prośby o wyjaśnienia): [email protected].
Dodaj ogłoszenie